ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
0-25

คุณภาพอากาศดีมาก

26-50

คุณภาพอากาศดี

51-100

คุณภาพอากาศปานกลาง

101-200

คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ

>200

คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก

PM2.5 ( µg/m3) 0-25 26-37 38-50 51-90 > 90
TH AQI 0-25 26-50 51-100 101-200 > 200